سمات - خصائص

Continuous operation data and conditions, working angle 5°, average life 1000 hours.
  540 r.p.m. 1000 r.p.m. max dynamic
torque
Profile Type kW CV Nm in.lb. kW CV Nm in.lb. Nm in.lb. standard CvJ
single joint
CvJ
double joint
20 17 23 300 2650 26 36 250 2200 460 4050
40 28 38 490 4310 43 58 410 3600 850 7530
50 37 50 650 5750 57 77 540 4750 1100 9740    
60 50 68 880 7790 77 105 740 6510 1510 13360
80 74 100 1300 11500 113 154 1080 9550 2390 21150
90 88 120 1560 13800 140 190 1340 11850 2900 25700    
  540 r.p.m. 1000 r.p.m. max dynamic
torque
Profile Type kW CV Nm in.lb. kW CV Nm in.lb. Nm in.lb. standard CvJ
single joint
CvJ
double joint
10 12 16 210 1850 18 25 172 1500 320 2850    
20 15 21 270 2400 23 31 220 1950 450 4000
40 26 35 460 4050 40 55 380 3350 780 6900
50 35 47 620 5500 54 74 520 4600 1050 9300    
60 47 64 830 7350 74 100 710 6259 1450 12850
80 70 95 1240 10950 110 150 1050 9300 2250 19900
90* 88 120 1560 13800 140 190 1340 11850 2900 25700    
* Spare parts only available
  540 r.p.m. 1000 r.p.m. max dynamic
torque
Profile Type kW CV Nm in.lb. kW CV Nm in.lb. Nm in.lb. standard CvJ
single joint
CvJ
double joint
40* 26 35 460 4050 40 55 380 3350 780 6900
50* 35 47 620 5500 54 74 520 4600 1050 9300    
60* 47 64 830 7350 74 100 710 6259 1450 12850
80* 70 95 1240 10950 110 150 1050 9300 2250 19900
90* 88 120 1560 13800 140 190 1340 11850 2900 25700    
* Spare parts only available
  540 r.p.m. 1000 r.p.m. max dynamic
torque
Profile Type kW CV Nm in.lb. kW CV Nm in.lb. Nm in.lb. standard CvJ
single joint
CvJ
double joint
120 144 196 2546 22535 221 300 2110 18675 6500 57530    
How to order a driveshaft (example)
 Legend
V
40
0710
EN
C12
312
How to order a driveshaft (example)
 Legend
9
8
6
1
1010
EN
C02
315