PGA 系列

PG系列的模块化行星齿轮箱包括21个不同扭矩的程度,他们的所传动到输出传动轴的扭矩分布在0.05kNm到65kNm范围内。

这种产品的模块性使行星齿轮与锥齿轮、涡轮蜗杆电机、液压制动器、一些不同的输入传动轴等装置都结合,也使法兰与液压或电动的马达都直接结合。

特色

    向外传动   资料    技术资料 
Mod. I Mc
(kNm)
MS MC PS PC F FS CPC ED-EDF EF RA RB EL-EM
EP-ET
H... Gearbox
adaptor
size
100 10.41 - 1484.79 1.00       297 Kb.
160 10.41 - 1484.79 1.60       300 Kb.
250 12.08 - 1319.81 2.50       316 Kb.
500 13.05 - 1242.08 5.00       327 Kb.
700 12.67 - 1067.27 7.00           254 Kb.
1000 12.28 - 967.39 10.00       258 Kb.
1600 10.92 - 967.39 16.00       323 Kb.
1800 45.04 - 1184.17 18.00     309 Kb.
2500 12.29 - 1726.91 25.00         239 Kb.
3000 43.68 - 1385.48 30.00           236 Kb.
3500 12.29 - 1253.82 35.00         246 Kb.
5000 12.15 - 1326.27 50.00         239 Kb.
6500 47.01 - 911.35 65.00           228 Kb.
9000 49.68 - 1010.02 90.00           235 Kb.
12000 50.25 - 5566.69 120.00           204 Kb.
16000 59.55 - 7033.95 160.00           209 Kb.
21000 60.00 - 7897.21 210.00           209 Kb.
26000 182.81 - 6021.84 260.00             170 Kb.
31000 264.13 - 6399.72 310.00                 169 Kb.
40000 263.81 - 6279.06 400.00                   132 Kb.
45000 634.60 - 3187.80 450.00                   133 Kb.
53000 819.22 - 5079.11 530.00                   133 Kb.
61000 863.53 - 2116.90 610.00                   133 Kb.
Related products
PG 系列

PG系列的模块化行星齿轮箱包括21个不同扭矩的程度,他们的所传动到输出传动轴的扭矩分布在0.05kNm到65kNm范围内。

这种产品的模块性使行星齿轮与锥齿轮、涡轮蜗杆电机、液压制动器、一些不同的输入传动轴等装置都结合,也使法兰与液压或电动的马达都直接结合。

...
PG 系列

PG系列的模块化行星齿轮箱包括21个不同扭矩的程度,他们的所传动到输出传动轴的扭矩分布在0.05kNm到65kNm范围内。

这种产品的模块性使行星齿轮与锥齿轮、涡轮蜗杆电机、液压制动器、一些不同的输入传动轴等装置都结合,也使法兰与液压或电动的马达都直接结合。

...
PG 系列

PG系列的模块化行星齿轮箱包括21个不同扭矩的程度,他们的所传动到输出传动轴的扭矩分布在0.05kNm到65kNm范围内。

这种产品的模块性使行星齿轮与锥齿轮、涡轮蜗杆电机、液压制动器、一些不同的输入传动轴等装置都结合,也使法兰与液压或电动的马达都直接结合。

...